Project Euler Problem #29

พิจารณาการจัดหมู่ (Combination) จำนวนเต็มทั้งหมดของ ab เมื่อ 2 ≤ a ≤ 5 และ 2 ≤ b ≤ 5:

22=4, 23=8, 24=16, 25=32
32=9, 33=27, 34=81, 35=243
42=16, 43=64, 44=256, 45=1024
52=25, 53=125, 54=625, 55=3125

หากเรียงลำดับตามตัวเลข โดยลบจำนวนที่ซ้ำออกไป จะได้ 15 จำนวนที่แตกต่างกัน:

4, 8, 9, 16, 25, 27, 32, 64, 81, 125, 243, 256, 625, 1024, 3125

มีจำนวนที่แตกต่างกันเท่าใด ในลำดับที่สร้างโดย ab เมื่อ 2 ≤ a ≤ 100 และ 2 ≤ b ≤ 100

(โจทย์นี้แปลมาจาก projecteuler.net สามารถเผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ CC BY-NC-SA 2.0 UK )

@IMPREM
ชัดเจน: 1/3 สร้างสรรค์: 1/3 กระชับ 2/3 ความเร็ว 1/3
Comment: ตรงไปตรงมาครับ ถ้าใช้ snake_case สำหรับตัวแปรจะดีกว่านี้ อีกอย่างครับ lists จริงๆสามารถทำเป็น set() ได้เลยครับ การที่ไม่ต้องทำเป็น list ก่อนแล้วค่อยแปลงอีกที จะทำให้เร็วขึ้นได้ครับ

@Rain
ชัดเจน: 2/3 สร้างสรรค์: 1/3 กระชับ 2/3 ความเร็ว 1/3
Comment: ดีครับ ตรงไปตรงมา


Rain’s answer for #29