Project Euler Problem #34

145 เป็นตัวเลขที่ชวนสงสัย เช่น 1! + 4! + 5! = 1 + 24 + 120 = 145
จงหาผลรวมของตัวเลขทั้งหมดที่มีค่าเท่ากับผลรวมของตัวเลขเชิงตัวประกอบของตัวเลขนั้น

หมายเหตุ: เช่น 1! = 1 และ 2! = 2 ไม่ใช่ผลรวม พวกมันจึงไม่ถูกรวม

(โจทย์นี้แปลมาจาก projecteuler.net สามารถเผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ CC BY-NC-SA 2.0 UK)