Project Euler Problem #35

จำนวน 197 ถูกเรียกว่าเป็นจำนวนเฉพาะเชิงวงกลม เนื่องจากการหมุนของตัวเลขทั้งหมด: 197, 971 และ 719
ทั้งหมดล้วนเป็นจำนวนเฉพาะ

มี 13 จำนวนเฉพาะ ที่ต่ำกว่า 100: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 31, 37, 71, 73, 79, 79 และ 97

จงหาว่าจำนวนเฉพาะเชิงวงกลมที่ต่ำกว่าหนึ่งล้านมีกี่ตัว

(โจทย์นี้แปลมาจาก projecteuler.net สามารถเผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ CC BY-NC-SA 2.0 UK)