Project Euler Problem #42

เทอม n ของตัวเลขสามเหลี่ยมกำหนดโดย t_n = \frac{1}{2}n (n + 1) ดังนั้นตัวเลขสามเหลี่ยมสิบตัวแรกคือ:

1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, 55, …

โดยการแปลงตัวอักษรแต่ละตัวในคำให้เป็นตัวเลขที่สอดคล้องกับตำแหน่งตัวอักษรและเพิ่มค่าเหล่านี้เรารูปแบบค่าคำ ตัวอย่างเช่นค่าคำสำหรับ SKY คือ 19 + 11 + 25 = 55 = t_{10} หากค่าของคำเป็นตัวเลขสามเหลี่ยมเราจะเรียกคำว่า a triangle word ( คำสามเหลี่ยม ) การใช้ words.txt (คลิกขวาและ 'บันทึกลิงก์ / เป้าหมายเป็น … ') ไฟล์ข้อความขนาด 16K ที่มีคำภาษาอังกฤษทั่วไปเกือบสองพันคำมีคำสามเหลี่ยมกี่คำ?

(โจทย์นี้แปลมาจาก projecteuler.net สามารถเผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ CC BY-NC-SA 2.0 UK)