Project Euler Problem #6

ผลรวมของเลขยกกำลังสอง (Sum of Square) ของตัวเลขธรรมชาติ (Natural Number) สิบตัวแรกคือ

1^2 + 2^2 + ... + 10^2 = 385

กำลังสองของผลรวม (Square of Sum) ของตัวเลขธรรมชาติ สิบตัวแรก คือ

(1 + 2 + ... + 10)^2 = 55^2 = 3025

ดังนั้น ผลต่างระหว่าง ผลรวมของเลขยกกำลังสอง และ กำลังสองของผลรวม ของตัวเลขธรรมชาติ สิบตัวแรก คือ 3025−385 = 2640

จงหา ผลต่างระหว่าง ผลรวมของเลขกำลังสอง และ กำลังสองของผลรวม ของตัวเลขธรรมชาติ หนึ่งร้อยตัวแรก

(โจทย์นี้แปลมาจาก projecteuler.net สามารถเผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์ CC BY-NC-SA 2.0 UK)

Home’s Answer:

1 Likes

Prem’s Answer:

1 Likes


Rain’s answer for #6

1 Likes

@Home
ชัดเจน: 1/3 สร้างสรรค์: 2/3 กระชับ 1/3 ความเร็ว 3/3
Comment: สร้างสรรค์และเร็วครับ แต่โค้ดอ่านยาก ส่วน last*last*last เขียนใหม่เป็น power ได้ครับ

@IMPREM
ชัดเจน: 3/3 สร้างสรรค์: 1/3 กระชับ 2/3 ความเร็ว 2/3
Comment: โอเคครับ ชัดเจนดี ค่อนข้าง standard อยากแนะนำให้ใช้ snake_case แทน CamelCase ครับ

@Rain
ชัดเจน: 2/3 สร้างสรรค์: 2/3 กระชับ 3/3 ความเร็ว 2/3
Comment: โอเคครับ ชอบที่ใช้ abs เพื่อให้รัดกุม และชอบการใช้ list comprehension

@STGSafe JAVA
ชัดเจน: 2/3 สร้างสรรค์: 1/3 กระชับ 2/3 ความเร็ว 2/3
Comment: สั้น กระชับ สวยงามครับ

@STGSafe Python
ชัดเจน: 2/3 สร้างสรรค์: 3/3 กระชับ 3/3 ความเร็ว 2/3
Comment: บรรทัดเดียว แถมยังอ่านรู้เรื่องด้วย โอเคครับ

@teerathornmoon3
ชัดเจน: 2/3 สร้างสรรค์: 3/3 กระชับ 2/3 ความเร็ว 2/3
Comment: ชอบตรงที่ใช้ LUA ครับ นอกนั้น เร็ว เข้าใจง่าย ผ่านครับ

@prin09
ชัดเจน: 2/3 สร้างสรรค์: 3/3 กระชับ 2/3 ความเร็ว 3/3
Comment: ชอบที่ loop ครั้งเดียวครับ เร็วดี

@Sss
ชัดเจน: 3/3 สร้างสรรค์: 1/3 กระชับ 2/3 ความเร็ว 2/3
Comment: โอเคครับ ชัดเจนดี ค่อนข้าง standard อยากแนะนำให้ใช้ snake_case แทน CamelCase ครับ

@XCN_Nate
ชัดเจน: 2/3 สร้างสรรค์: 1/3 กระชับ 3/3 ความเร็ว 2/3
Comment: กระชับ แต่อ่านยากครับ (โค้ดที่กระชับมักจะอ่านยาก) แนะนำให้ใช้ snake_case แทน CamelCase ครับ อีกอย่าง รู้สึกว่าการตั้งชื่อตัวแปรแบบนี้ทำให้เข้าใจยากครับ

@rayaaaa
ชัดเจน: 1/3 สร้างสรรค์: 2/3 กระชับ 2/3 ความเร็ว 2/3
Comment: อ่านยากครับ และบรรทัดที่ 3 สามารถใช้ for jj in a ได้เลยครับ

@Akira
ชัดเจน: 1/3 สร้างสรรค์: 2/3 กระชับ 2/3 ความเร็ว 2/3
Comment: โอเคครับ ผ่าน แต่อ่านยากครับ

1 Likes

ของเซฟครับ

ของเซฟ Python ครับ

ของธีครับ

shogun’s answer:


ของเนตรครับ

-ของรยาค่า-